Medewerkers

Dennis Gerits – Bestuurder - 0181760900

Passend onderwijs is loskomen van denken in vast(geroeste) oplossingen/structuren. Passend onderwijs betekent voor mij dat elk kind het onderwijs krijgt waardoor hij/zij het maximale uit zichzelf haalt in een prettige en uitdagende leeromgeving. De ontwikkeling van het kind staat centraal en daar moet op maat een antwoord op gegeven worden. Vanuit Kindkracht ondersteunen we de scholen graag om het onderwijs voor alle kinderen steeds iets meer passend te maken.

Edith Zuidgeest – Kantoormanager - 0181760904

Expertise: administratieve duizendpoot. Ik ben verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van Kindkracht op administratief gebied. Mijn passie binnen Kindkracht ligt in het zo perfect mogelijk organiseren van alle administratieve zaken, waardoor mijn collega’s zich kunnen focussen op andere zaken. Ik probeer ervoor te zorgen dat alles zo veel mogelijk op rolletjes loopt.

Linda Mol - Kantoormanager - 0181760908

Mijn streven binnen Kindkracht is om alle administratieve zaken goed af te handelen zodat
alle collega’s zich volledig kunnen richten op hun eigen vakgebied. Mijn motto is dan ook om
alles zo soepel mogelijk te laten verlopen voor alle betrokken partijen.

Margriet Rietveld - Strategisch Adviseur - 0181748043

Passend onderwijs realiseer je niet alleen. Om kinderen alle kansen te geven om zich te kunnen ontwikkelen moet je vanuit het onderwijs samenwerken met ouders, andere (zorg)professionals, gemeente etc. Vanuit mijn gemeentelijke en bestuurskundige achtergrond versterk ik Kindkracht op beleidsmatig vlak. Ik wil bruggen slaan tussen het onderwijs, de gemeente en de zorgkant, want samen kunnen we meer betekenen voor onze kinderen.

Jaap van Schelven – Onderwijskundig medewerker / trajectbegeleider - 0181760903

Mijn motto is: zoek de verbinding, denk in mogelijkheden en kansen. Vanuit mijn jarenlange ervaring binnen het basisonderwijs in allerlei rollen probeer ik binnen het samenwerkingsverband een bijdrage te leveren aan goed onderwijs dat past op de scholen in de regio. Dit zowel voor kinderen als voor leerkrachten als voor ouders in goede samenwerking met andere betrokkenen.

Jeannette Ruijters - Onderwijskundig medewerker / trajectbegeleider - 0181760902

Kinderen, ouders en leerkrachten willen gezien worden en met gerichte aandacht kun je een hoop bereiken. Ik ga ervan uit dat ieder mens uniek is en dat er soms unieke arrangementen nodig zijn om een kind in zijn kracht te zetten. Het is belangrijk dat de leerkracht, samen met het kind en ouders, de ruimte krijgt. Dat kan voor kinderen het verschil maken.
Ik denk graag mee over deze mogelijkheden.

Denise de Zanger - Onderwijskundig medewerker / trajectbegeleider - 0181760906

Ik ben van mening dat iedereen kan ontwikkelen en leren. Kinderen waarbij het leren niet vanzelfsprekend gaat, hebben mijn interesse.
Door te zoeken in mogelijkheden en kansen met de daarbij op maat gemaakte begeleiding kan iedere school, leerkracht, ouder en leerling stappen maken in zijn of haar ontwikkeling.
Ik ben dan ook dankbaar dat ik het team van het samenwerkingsverband mag ondersteunen om mij volledig in te zetten om voor iedere leerling een passende onderwijsplek te creëren/vinden.

Mirjam Westenberg - Onderwijskundig medewerker / trajectbegeleider - 0181760907

Simone van Bodegom - Onderwijskundig medewerker / trajectbegeleider - 0181760905

Mijn interesse ligt bij het kind voor wie het leren niet zo vanzelfsprekend is. Mijn missie is samen met de leerkracht en het kind op vindtocht gaan kijkend vanuit kansen en mogelijkheden. Het kind is ervaringsdeskundige op het gebied van zijn eigen probleem, voor ieder probleem is een unieke oplossing!

Angelique de Greef - Kindkracht specialist -0181748041

Als logopedist, leerkracht en intern begeleider binnen het speciaal basisonderwijs heb ik veel ervaring opgedaan met kinderen die speciale zorg nodig hebben op het gebied van leer- en gedragsproblemen. Ik zie het als mijn taak om samen met de ouders, leerkrachten en andere betrokkenen naar mogelijkheden te zoeken en kansen te creëren waarmee een bijdrage wordt geleverd aan een optimale ontwikkeling van een kind. Want voor elk kind is zie ik een passende oplossing in het onderwijs.

Annette Ponte - Kindkracht specialist - 0181748047

Ik ben logopediste en lees- spellingsspecialist. Mijn passie is om kinderen die stagneren in hun ontwikkeling (weer) positieve leerervaringen op te laten doen. Mijn missie is om samen te zoeken naar mogelijkheden en kansen en manieren om die zoveel mogelijk te benutten.

Michelle Sterken-Langstraat - Kindkracht specialist - 0181748045

Ieder kind met zijn eigen talenten zien en binnen het onderwijs mogelijkheden zoeken om zich verder te ontwikkelen, dat is mijn missie. Als Kindkracht specialist jonge kind streef ik naar het bieden van een optimale, passende leeromgeving voor iedere leerling binnen het onderwijs. Door te observeren, mijn expertise te delen en goed samen te werken met leerkrachten, intern begeleiders, andere professionals en ouders hoop ik dit te bewerkstelligen. In deze zoektocht wil ik de leerkracht graag praktische tools bieden die de succeskans voor de leerling binnen het passend onderwijs vergroten!

Mies Bakkeren - Kindkracht specialist - 0181748044

Als ambulant begeleider ben ik gespecialiseerd in problematiek binnen het speciaal basisonderwijs, NT2 en beeldcoaching. Ik heb ruime ervaring als leerkracht. Mijn uitdaging is om samen met de leerkracht en de leerling te zoeken naar mogelijkheden om de eigen kracht optimaal te benutten.

Johanneke van Dijk - Orthopedagoog - 0181748051

Ieder kind heeft recht op een plek om te groeien en te leren. Ik vind het belangrijk dat een kind zich veilig en welkom voelt. Ik heb een ruime ervaring in het werken met jonge kinderen en autisme. Ik ben altijd op zoek naar waar gedrag van kinderen vandaan komt; wat wil een kind ons vertellen? Ik ga graag samen op zoek naar een passende aanpak en probeer daarbij steeds achter het gedrag van het kind te kijken. Zo hoop ik met elkaar de positieve leeromgeving te creëren die ieder kind verdient!

Betty van der Meer - Psychodiagnostisch medewerker

Mijn doel is om met persoonlijke aandacht, geduld en rust, samen met wat humor, het beste uit ieder kind naar voren te halen. Het is een puzzeltje en soms ook een uitdaging om dit voor elkaar te krijgen. Hierbij is een 'warme en betrokken' setting belangrijk!

Like Maliepaard - Psychodiagnostisch medewerker

Sinds 2015 ben ik werkzaam als psychologisch assistent. Destijds ben ik gestart als leerkracht op de basisschool. Later ben ik jaren werkzaam geweest als intern begeleider op verschillende scholen.
Mijn huidige werk als psychologisch assistent is weer een andere manier om bij te dragen aan het zoeken van passend onderwijs voor een kind. Ik voer vooral onderzoeken uit in opdracht van psychologen. Belangrijk vind ik het zo goed mogelijk te verwoorden wat ik zie tijdens een onderzoek. Daarnaast heb ik regelmatig kindgesprekken op diverse scholen.

Erna Uitdehaag - Schoolbegeleider

Esther Geilman - Schoolbegeleider

Als schoolbegeleider binnen het reguliere basisonderwijs denk ik vaak mee met school en ouders om zo optimaal mogelijk tegemoet te komen aan de onderwijsbehoeften van onze leerlingen. Elk kind is anders en dus bestaan er verschillen in onderwijsbehoeften. Soms is het een puzzeltje om deze goed in kaart te brengen. Maar als dat gelukt is, kunnen we met elkaar een passend onderwijsaanbod realiseren voor het betreffende kind. Daar zet ik me graag voor in!

Judith Kesting - Schoolbegeleider - 0181748040

Als Orthopedagoog en Kinder- en Jeugdpsycholoog binnen het speciaal onderwijs heb ik jarenlang ervaring opgedaan met kinderen waarvan de ontwikkeling een puzzel kan zijn. Ook nu, als schoolbegeleider voor het reguliere onderwijs, zie ik het als mijn taak om bij te dragen aan een positieve ontwikkeling van ieder kind. Samen met ouders en school denk ik dan ook graag in kansen en mogelijkheden, en hoop er op die manier voor te zorgen dat het kind weer in zijn/ haar kracht komt te staan!

Klarinda Barth - Schoolbegeleider

‘Wat heeft een kind nodig om zich optimaal te kunnen ontwikkelen?’ Het heeft mijn passie om mij met deze vraag bezig te houden. Samen met ouders, intern-begeleiders, leerkrachten en andere betrokkenen op zoek naar wat helpend is. Als logopedist wilde ik al graag passende ondersteuning bieden, als orthopedagoog in deze functie kan ik dat op een nog veel breder terrein. Een kind, gezin of school verder helpen is wat ik met mijn betrokkenheid probeer te bereiken. Een zeer afwisselende, uitdagende en leuke baan!

Lauretta Minderhout - Schoolbegeleider - 0181748050

Passend onderwijs realiseren we samen. Voor mij betekent passend onderwijs dat elk kind een passende onderwijsplek zo dicht mogelijk bij huis heeft. Een verbindend netwerk om het kind heen zie ik als voorwaarde voor een kind om tot optimale ontwikkeling te komen. In mijn rol als schoolbegeleider zie ik het als mijn taak om één zo’n verbindende factor te zijn.

Mariëtte de Vries - Schoolbegeleider - 0181748053

Nicole Laurijssens - Schoolbegeleider

Passend onderwijs zie ik als een puzzel. Een puzzel die we samen proberen op te lossen om een kind zich zo optimaal mogelijk te laten ontwikkelen. Daarbij vind ik het erg belangrijk om outside the box te denken en de ideeën en ervaringen van alle betrokkenen bij elkaar te leggen om op die manier een kind tot bloei te laten komen.

Petra Damme - Schoolbegeleider - 0181748052

Ik heb een passie voor goed onderwijs en vind het belangrijk dat er gezamenlijk gekeken wordt naar wat kinderen nodig hebben om zich, zowel sociaal-emotioneel als in cognitief opzicht, positief te ontwikkelen. Soms is daar net iets anders of iets meer voor nodig en meestal zit het in kleine aanpassingen die een groot verschil kunnen maken. Het is daarom van belang om een goede afstemming te vinden tussen school, ouders en kind om alle partijen in hun kracht te zetten.
Goed onderwijs maak je samen ......”It takes a village to raise a child”.

Vera Baljon - Schoolbegeleider - 0181748054

Mijn motto is: ‘plezier in leren’.
In mijn jaren als leerkracht en nu in mijn werk als orthopedagoog, ervaar ik hoe belangrijk het is dat een kind vertrouwen heeft in eigen kunnen. Dit zelfvertrouwen hangt nauw samen met het ervaren van succes. Het versterkt de aangeboren leergierigheid van kinderen en stimuleert hen de volgende stap in ontwikkeling te zetten; het leren gaat met plezier!
Succeservaring vraagt, naast een veilig pedagogisch klimaat, om een goed basisaanbod voor alle leerlingen en een gedifferentieerd aanbod voor hen die dat nodig hebben. Samen met ouders, scholen en mijn collega’s van Kindkracht, wil ik graag een bijdrage leveren aan passend onderwijs in brede zin van het woord, zodat we mijn motto ‘plezier in leren’ voor elk kind kunnen nastreven.

Victoria van Dreumel - Schoolbegeleider - 0181748042

Ik heb voorheen gewerkt bij het schoolmaatschappelijk werk en hierna jarenlang ervaring opgedaan als psycholoog in het voortgezet onderwijs. In 2018 heb ik de overstap gemaakt naar het basisonderwijs. Ik zet mij graag in voor kinderen die net iets meer nodig lijken te hebben. Hoe mooi is het om met alle betrokkenen, waarbij ouders een hele belangrijke rol hebben, een passende oplossing te vinden om een kind te laten bloeien.