Medezeggenschap

vraag-stellen

Net zo als iedere school een medezeggenschapsraad heeft, kent ook het samenwerkingsverband een medezeggenschapsorgaan: de ondersteuningsplanraad (OPR). In deze OPR zijn ouders en personeel van de scholen vertegenwoordigd. Zij worden gekozen door de medezeggenschapsraden van de scholen binnen het samenwerkingsverband. Zie de brochure: U in de OPR.

Instemmingsbevoegdheid

De OPR heeft instemmingsbevoegdheid. Dit betekent dat de OPR moet instemmen met het ondersteuningsplan, voordat het kan worden vastgesteld en uitgevoerd. Dit ondersteuningsplan beschrijft hoe de scholen in het samenwerkingsverband ervoor gaan zorgen dat alle kinderen het onderwijs en de ondersteuning of zorg krijgen die nodig is.

Meepraten?

Wilt u graag uw steentje bijdragen en meepraten in een enthousiast team over de manier waarop het beleid voor begeleiding en ondersteuning op de scholen georganiseerd wordt? Neem dan contact op met de MR van de school van uw kind of met ons voor meer informatie.

Bekijk het Ondersteuningsplan Kindkracht 2018-2022

Bekijk het Jaarplan 2018-2019 bij het Ondersteuningsplan

Bekijk het Jaarverslag Kindkracht 2017 

Bekijk het verslag Interne Raad van Toezicht 01-06-2017

Samenstelling OPR:

De samenstelling van de OPR per 1 augustus 2020 (vijf leden in totaal):

Oudergeleding:

  • Nancy Weijnen (Mgr. Bekkersschool)

Personeelsgeleding:

  • Shelley Nieuwdorp (OBS de Kring)
  • Els van der Ent (SO Watertoren)
  • Natascha von Duclouch (Gelinckschool)
  • Arianne van Os (Regenboog Rozenburg)

Bekijk het Jaarverslag OPR 2017

Bekijk het Jaarverslag OPR 2018