publiek-jaarverlag2017

SAMENVATTING
Kindkracht_Font_wit-01
Kindkracht_Font_Jaarverslag-wit-v2

Dit is het vijfde jaarverslag van Kindkracht, het samenwerkingsverband voor primair onderwijs voor de gemeenten Nissewaard, Brielle, Hellevoetsluis, Westvoorne en Rozenburg (deelgemeente van Rotterdam). Samen zetten we ons in om passend onderwijs te realiseren voor kinderen van 4-12 jaar.

Onze organisatie begint langzamerhand steeds duidelijker z’n definitieve vorm te krijgen. Daarbij komt dat de juiste mensen op de juiste plek zitten. Dit is te herkennen aan de slagvaardigheid en het adequaat reageren naar het werkveld.


Lees verder


Kindkracht heeft 10,88 fte personeel in dienst en huurt 0,6 fte expertise in voor trajectbegeleiding en specialistische vraagstukken. In het jaar 2017 waren, naast drie interne trajectbegeleiders, zeven externe trajectbegeleiders werkzaam voor de HIA-trajecten.

Het aantal Kindkrachtspecialisten bedroeg eind 2017 acht personen (6 fte).
De functie van beleidsmedewerker is nieuw. Hij ondersteunt de directeur bij het maken van beleidsstukken.
Kindkracht_Font_Trendaanduiding
In 2017 ligt het deelnamepercentage van leerlingen op de scholen voor speciaal basisonderwijs met 2,92% hoger dan het landelijk gemiddelde. Voor Kindkracht is dit een onvoorziene stijging. Het deelnamepercentage van leerlingen in het speciaal onderwijs ligt eveneens hoger dan het landelijk gemiddelde met 2,29%. Dit percentage is echter wel ongeveer gelijk gebleven, vergeleken met voorgaande jaren.

Binnen de ondersteuningsstructuur wordt steeds vaker overgegaan tot een HIA-traject (Handelingsgericht Integraal Arrangeren). In twee jaar tijd is het aantal trajecten bijna verdubbeld tot 243. Scholen zien de meerwaarde van een HIA-traject als nieuw perspectief voor ondersteuning en onderwijs.

Kindkracht_Font_Aantallen leerlingen-blauw
Er zijn in het schooljaar 2016-2017 voor 200 leerlingen één of meerdere OJA’s aangevraagd, een Onderwijs Jeugdhulp Arrangement. Dit is ten opzichte van vorig jaar een stijging van 38%. Kijken we naar de ondersteuningsvragen van de leerkracht, dan is ‘meer handen voor de klas’ het meest gevraagd.

Het aantal thuiszitters bedraagt gemiddeld vijf. Met leerplicht vindt afstemming plaats over de aanpak en ook rapporteert Kindkracht deze gegevens naar de onderwijsinspectie, middels de kwartaalrapportage.

Lees meer over de cijfers en trends
in het volledige jaarverslag


Kindkracht_Font_Organisatie-wit-01

2017 is een jaar geweest van het verder verbeteren van de samenwerking tussen alle deelnemers en stakeholders binnen ons samenwerkingsverband. De verbinding tussen alle partners die te maken hebben met passend onderwijs begint steeds meer vorm te krijgen; een mooi resultaat binnen onze netwerkorganisatie.


Er zijn ook aandachtspunten, onder andere om het onderwijs en de jeugdhulp inhoudelijk beter af te stemmen.De medewerkers van Kindkracht (onderwijskundig medewerkers, Kindkrachtspecialisten en trajectbegeleiders) hebben in 2017 een training ‘systemisch werken’ gevolgd onder leiding van Impuls. Zo zijn deze medewerkers beter in staat om in hun werk op de scholen casussen systemisch te benaderen.

Een kind maakt deel uit van een systeem (het gezin, de groep op school, enzovoort), de leerkracht maakt ook deel uit van een systeem (een team op school). Systemisch werken sluit goed aan bij de werkwijze van de jeugdhulp.

De schoolbegeleiders hebben afgelopen schooljaar nog een training gehad rondom de nieuwste ontwikkelingen binnen het Handelings Gericht Werken (HGW).
Dit jaar zijn de eerste stappen gezet om tot een nieuw ondersteuningsplan te komen. De houtskoolschets van het plan was eind december 2017 af. In het ondersteuningsplanplan wordt de koers tot 2022 uitgezet. Er zijn in het najaar van 2017 bijeenkomsten georganiseerd voor alle stakeholders: IB-ers, directeuren, schoolbesturen, gemeenten, de ondersteuningsplanraad (OPR) en Kindkrachtmedewerkers. De opbrengsten van deze bijeenkomsten zijn gebruikt als bouwstenen voor het nieuwe ondersteuningsplan.

De beslissing om de governancestructuur van Kindkracht te veranderen is de grootste verandering binnen de organisatie geweest in 2017. In de nieuwe opzet zal gewerkt worden met externe toezichthouders in plaats van een interne raad van toezicht. Deze governance wijziging maakt deel uit van de landelijke doelstelling om samenwerkingsverbanden in te richten met externe, onafhankelijke toezichthouders.

Het toezichthoudend bestuur van samenwerkingsverband Kindkracht bestaat uit tien leden. Deze leden zijn afkomstig uit de deelnemende besturen in het Samenwerkingsverband.

Lees verder over de organisatie
in het volledige jaarverslag


Kindkracht_Font_Kwaliteitszorg-blauw

Continu zijn we bezig om onze kwaliteit te monitoren en verbeteren.

Dat gaat over:

  1. De kwaliteit van de ondersteuning op de scholen. Middels feedback van leerkrachten en IB-ers krijgen we input om ons aanbod steeds beter af te stemmen.
  2. Het verloop van het proces van samenwerken in de scholen en met de ouders. Hier wordt de kwaliteit van (de afspraken binnen) een HIA-traject bewaakt en vindt evaluatie plaats van hoe het ondersteuningsteam functioneert.
  3. We rapporteren met kwartaalrapportages aan het bestuur. Deze verantwoordt op haar beurt aan belanghebbenden als ouders, scholen, gemeenten, de OPR en de inspectie.
  4. Ons eigen team van Kindkracht heeft een professionaliseringstraject op maat opgesteld. Dit vergroot de toegevoegde waarde van de inzet van deze medewerkers.

Kindkracht_Font_Financien-01

De financiële positie van het samenwerkingsverband is goed. Het eigen vermogen per 31 december 2017 bedraagt €1,0 miljoen. In het verleden is bepaald dat het benodigde weerstandsvermogen tenminste €0,7 miljoen moet bedragen. Het aanwezige vermogen is dus toereikend. Wel zorgt de toename van het deelnamepercentage van leerlingen in het SBO en het SO ervoor, dat de reserve daalt.


Lees verder over de financiën
in het volledige jaarverslagKindkracht_Font_Kortom-01
Kortom: het is een goed jaar geweest voor Kindkracht. Onze stakeholders zijn tevreden over de resultaten die het samenwerkingsverband boekt. In de scholen zien we steeds meer leerkrachten, IB-ers en directeuren zelf initiatieven nemen om passend onderwijs vorm te geven. Daarmee komen we steeds een stap dichterbij ‘passend onderwijs voor ieder kind’.